Som medlem i BRF Stenhagen äger du det invändiga av fastigheten, dock med vissa restriktioner. Huset och trädgården ägs av föreningen men du har rätt att nyttja ”din” trädgård.

Medlemskapet innebär att du har vissa åtaganden:

Närvara vid årsmöten då mycket av årets information lämnas eller tas emot av styrelsen under dessa.

Närvara vid städdagar då det är vår möjlighet att tillsammans vårda vårt område, men också att lära känna våra grannar.

Medlemmar ska söka tillstånd från styrelsen vid:

  • Större ombyggnationer inomhus, då det kan påverka byggnaden i stort
  • Byggnationer utomhus, gör en ritning
  • Avverkan vid större träd, då vi måste kontrollera om det tillhör föreningen.

Klagomål på andra boende i området ska först och främst tas upp med den klagomålet gäller. Om dispyt uppstår eller en kompromiss inte kan nås kan styrelsen hjälpa till som medlare.

Alla ärenden till styrelsen ska lämnas skriftligen, antingen i brevlådan eller via mail. Om ärendet gäller något som påverkar grannar skall även dessa informeras och de ska ge skriftligt godkännande för att undvika tvister i framtiden.

Parkering är bara tillåten på hänvisade parkeringsplatser. Meddela gäster om vår gästparkering och att det inte är tillåtet att parkera på gatan.

Var vänliga och tänk på era grannar, ska ni föra oljud under dagen tänk på att inte starta för tidigt, speciellt på helger eftersom några behöver sova efter nattskift.