Årsmötet brukar vara runt månadsskiftet maj/juni varje år och kallelse bör komma ut ca 4 veckor tidigare. Kallade är medlemmar i föreningen d.v.s. boende som står som ägare av en lägenhet.

På mötet går vi igenom bl.a. årsredovisningen och får höra vad styrelsen har för plan för ev. överskott. Dessutom kan medlemmar ta upp frågor och önskemål. Dessa går resten av året att skicka till mailen. Mötet kan ta uppåt 2 timmar.

Vid val/röstning under mötet har varje hushåll en röst som kan läggas av en medlem, det går också bra att skriva fullmakt till en annan medlem i föreningen om man inte kan närvara vid mötet.

Under mötet kommer frågan om frivilliga upp några gånger, här kommer en beskrivning om vad dessa positioner innebär:

Stämmans ordförande/sekreterare: Brukar oftast skötas av sittande styrelse

Rösträknare/Justerare (2 pers): Vid ev. röstning under mötet är man med och räknar uppsträckta händer eller skrivna lappar och kontrollerar att antal stämmer med röstlängden. Sedan efter att sekreteraren renskrivit protokollet kontrollerar man att denne fått med mötets innehåll korrekt.

Valberedning (2 pers): Dessa två har till uppgift att hitta lämpliga kandidater till styrelsen året därpå. Styrelsen ska i god tid innan årsmötet meddela valberedningen om hur många platser som skall tillsättas och vilka av de som suttit sin tid är tillgängliga för omval. Det är valberedningens uppgift att sätta samman en grupp som de tror kan fungera väl oavsett om det handlar om att föreslå att de avgående sitter kvar eller att ta in nya personer.

Styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal ordinarie samt 2 suppleanter vanligen 5+2. Nyinvalda brukar oftast bli suppleanter om möjligt. Dessa väljs in på 2 år hälften vartannat åt. Skulle det p.g.a. avhopp bli många som väljs in samma år går detta att justera genom att nominera någon till ett års mandat

Valberedningen ska sätta samman ett förslag som stämman på årsmötet accepterar eller avvisar. Skulle det avvisas får intresserade läggas till valberedningens förslag och det går till personval. Valberedningen nominerar inte till styrelsepositioner utan dessa beslutas inom den nya styrelsen.